Sergiler (Arşiv)

Tahir Ün – Aynı Gökyüzünün Altında

Tahir Ün tarafından 2015 yılında oluşturulmaya başlanan “Aynı Gökyüzünün Altında” adlı projesinin sergisi 30 Ocak – 29 Şubat 2020 tarihleri arasında İzmir’de…

Tahir Ün, Aynı Gökyüzünün Altında projesinin amacını şöyle özetliyor:

Hayli zaman önce Er­me­ni­le­rin kadim kenti ve ta­ri­hi kenti Ani’yi zi­ya­ret et­miş­tim. Er­me­nis­tan bir adım öte­dey­di, do­ku­na­bi­lecek kadar yakın. Arada sınır bo­yun­ca akan ır­ma­ğı aşmak için köp­rü­ler ge­re­ki­yor­du. Ancak ön­ce­lik­le Tür­ki­ye ve Er­me­nis­tan top­rak­la­rın­da­ki di­ken­li tel­le­ri ve nö­bet­çi ku­lü­be­le­ri­ni aşmak ge­re­ki­yor­du. Aynı gök­yü­zü­nün al­tın­da ya­şa­yan genç­ler sı­nır­la­rı yı­ka­rak bunu ba­şa­ra­bi­le­cek­ler miydi? Bu umut­la­rım­la baş­la­dı bu proje…

Tahir Ün - Aynı Gökyüzünün Altında

“Aynı Gök­yü­zü­nün Al­tın­da” adını ta­şı­yan ve pro­jem­de ‘dip­lo­ma­tik iliş­ki­si ol­ma­yan, sı­nır­la­rı ve ida­ri-ti­ca­ri dü­zey­de her türlü iliş­ki­si as­kı­da tu­tu­lan iki dev­le­tin (Tür­ki­ye-Er­me­nis­tan) 15-35 yaş ara­lı­ğın­da­ki genç­le­ri, kendi ge­le­cek­le­ri­nin ta­sav­vur­la­rın­dan ortak bir ge­le­ce­ğin ha­ya­li­ni ku­ra­bi­lir­ler mi?’ so­ru­su­nun ya­nı­tı­nı ara­dım. Tür­ki­ye ve Er­me­nis­tan’ dan top­lam 80 gence “Ken­din için nasıl bir ge­lecek ve nasıl bir Dünya’da?” so­ru­la­rı­nı so­ra­rak or­ta­la­ma 30 sa­ni­ye­lik video kay­dı­na ya­nıt­lar aldım. Ay­rı­ca, pro­je­de yer alan ve bir­bir­le­ri­ni ta­nı­ma­yan iki ülke genç­le­rin­den kar­şı­lık­lı ola­rak el ya­zı­sıy­la mek­tup yaz­ma­la­rı­nı is­te­dim. Yanı sıra, mek­tup­la bir­lik­te tes­lim edil­mek üzere birer port­re fo­toğ­raf­la­rı­nı çek­tim. Bu aşa­ma­la­rın Tür­ki­ye (İzmir, Uşak, Aydın) ve Er­me­nis­tan (Eri­van, Gümrü) bö­lü­mü ta­mam­lan­dı. Tüm mek­tup­la­rın ve video alt ya­zı­la­rı­nın kar­şı­lık­lı ter­cü­me­le­ri ya­pıl­dı. Mek­tup­lar ve fo­toğ­raf­lar kar­şı­lık­lı ola­rak genç­le­re tes­lim edi­li­yor, ar­ka­daş­lık­lar ku­ru­lu­yor.

Tahir Ün - Aynı Gökyüzünün Altında

Aynı Gökyüzünün Altında” Sergisi 30 Ocak 2020 – 29 Şubat 2020 tarihleri arasında İzmir Fotoğraf Akademisi‘nde görülebilir.

Etiketler
Daha Fazla Göster
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı